Algemene voorwaarden

null

ORGANISATIE

De activiteiten en producten worden aangeboden door Shift-Up, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Raghenoplein 15/bus 61 en BTW nummer: BE0634827980.

 

INSCHRIJVINGEN

Inschrijven voor activiteiten is verplicht en kan via de website op www.Shift-Up.be of per mail naar info@Shift-up.be. Van zodra Shift-Up een inschrijving heeft ontvangen, wordt de inschrijving bevestigd via e-mail. De e-mail bevat alle nuttige informatie.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

De prijs voor het gekozen product of activiteit wordt betaald uiterlijk 14 dagen na datum van de betalingsuitnodiging die Shift-Up je verstuurt. Betalingen kunnen worden uitgevoerd via overschrijving op het rekeningnummer van Shift-Up: BE65 9734 1847 3996 – BIC code: ARSP BE 22.

Als men niet op tijd betaalt, worden de verschuldigde bedragen verhoogd met een nalatigheidsinterest van 1% per maand. In dat geval zullen ook dossierkosten ten bedrage van 15 euro aangerekend worden.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Elke annulering moet schriftelijk (via mail) gebeuren. Niet-betaling geldt niet als annulering. De inschrijving voor activiteiten kan kosteloos geannuleerd worden tot 3 werkdagen voor de aanvang van deze activiteit. Een annulering die erna gebeurt (binnen de 3 werkdagen voor de aanvang van de activiteit), wordt niet aanvaard, behoudens in geval van ziekte van de klant of een inwonend kind van de klant (een doktersattest is vereist) of in geval van overlijden van een familielid. Bij inschrijven voor een Hypertone of Isotone formule, verbindt de klant zich minimum 6 maanden met Shift-Up. Wenst de klant vroeger te stoppen, betaalt de klant het resterende bedrag van de minimum looptijd.

Shift-Up behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren of te verplaatsen bij onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte van de coach). In het geval van annulatie worden reeds betaalde inschrijvingsgelden volledig teruggestort.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Shift-up en haar coaches kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich tijdens een activiteit hebben voorgedaan.

 

PRIVACYFORMULE

Shift-Up respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. Via de inschrijving worden persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens gebruiken we om je te informeren over de diensten en activiteiten van Shift-Up. Indien je dit niet wenst, dan kan je ons dat via mail laten weten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je onder meer het recht op inzage, verbetering of verwijdering van jouw gegevens. Je kunt elk van deze rechten uitoefenen via mail. Beeldmateriaal opgenomen tijdens de activiteiten kan voor publicitaire doeleinden gebruikt worden door Shift-Up. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve een mail te sturen naar info@Shift-up.be

 

HERROEPINGSRECHT

Elke online inschrijving kan hoe dan ook kosteloos worden herroepen zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag waarop de inschrijving wordt geplaatst. Je dient ons hiervan via ondubbelzinnige verklaring (via mail) op de hoogte te stellen voordat de termijn van 14 dagen verstrijkt. In dat geval ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan terug, binnen de 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing tot herroeping. Wij betalen je terug per overschrijving op het rekeningnummer van waaruit de betaling werd uitgevoerd, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Shift-Up

Laatst bijgewerkt: 1 december 2021